این صفحه برای جاپ کردن ساخته شده است

جستجو

کلمه یا اصطلاح

برو به

ارجاعت کتاب مقدس

ترجمه ها

ترجمه ها در نمایش

  • در صفحه "انتخابها" ترجمه ها انتخاب کنید

ترجمه ها در کل

Extra context verses: 0

john 1:1

Eusebian Number 4.1 (Table III)

1.1 3.14 4.1
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5