This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

Matthew 22:2 (Table V)

Eusebian Number

1.221 3.181
Matt.22.1-10 Luke.14.16-24
1 Och swarade JEsus, och talade dem åter til genom liknelser, sägandes: 2Himmelriket är likt enom Konung, som gjorde bröllop åt sin son: 3Och sände ut sine tjenare, at de skulle kalla dem, som budne woro til bröllopet; och de wille icke komma. 4Åter sände han ut andra tjenare, sägandes: Säger dem som budne äro: Si, jag hafwer tilredt min måltid; mine oxar och min gödeboskap äro slagtad, och all ting äro redo; kommer til bröllop. 5Men de försummade det; och gingo bort, den ene til sin afwelsgård, den andre til sin köpenskap. 6Och somlige togo fatt på hans tjenare, hädde och dråpo dem. 7När Konungen det hörde, wardt han wred, och sände ut sina härar, och förgjorde de dråpare, och brände up deras stad. 8Då sade han til sina tjenare: Brölloppet är tilredt; men de, som woro budne, woro icke wärdige. 9Derföre går ut på wägarna, och alle de I finnen, kaller til bröllopet. 10Och tjenarena gingo ut på wägarna, och församlade alla, så många de funno, både onda och goda; och borden wordo all full satt. 16Då sade han till honom: En man hade tillredt en stor nattvard, och böd många; 17Och utsände sin tjenare, den stund nattvarden skulle stå, att han skulle säga dem som budne voro: Kommer; ty all ting äro nu redo. 18Och de begynte allesammans ursaka sig. Den förste sade till honom: Jag hafver köpt ett jordagods, och jag måste gå ut och bese det; jag beder 'dig, gör min ursäkt. 19Och den andre sade: Jag hafver köpt fem par oxar, och jag måste gå bort och försöka dem; jag beder dig, gör min ursäkt. 20Och den tredje sade: Jag hafver tagit mig hustru, och derföre kan jag icke komma. 21Och tjenaren kom, och sade sin herra allt detta igen. Då vardt husbonden vred, och sade till sin tjenare: Gack snarliga ut på gator och gränder i staden, och de fattiga, och krymplingar, halta och blinda haf härin. 22Och tjenaren sade: Herre, jag hafver gjort som du böd, och här är ännu rum. 23Då sade herren till tjenaren: Gack ut på vägar och gårdar, och nödga dem att komma härin, på det att mitt hus mätte varda fullt. 24Ty jag säger eder, att ingen af de män, som budne voro, skall smaka min nattvard.