This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1

Eusebian Number 4.1 (Table III)

1.1 3.14 4.1
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 2Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 5Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at ito ay hindi naunawaan ng kadiliman.