This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Detta är boken af Jesu Christi börd, hvilken som är Davids son, Abrahams sons. 2Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda, och hans bröder. 3Juda födde Pharez och Zara, af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram. 4Aram födde Aminadab; Aminadab födde Nahasson; Nahasson födde Salmon. 5Salmon födde Boas, af Rahab; Boas födde Obed, af Ruth; Obed födde Jesse. 6Jesse födde Konung David; Konung David födde Salomon, af henne som var Urie hustru. 7Salomon födde Roboam; Roboam födde Abia; Abia födde Asa. 8Asa födde Josaphat; Josaphat födde Joram; Joram födde Osia. 9Osia födde Joatham; Joatham födde Achas; Achas födde Ezechia. 10Ezechia födde Manasse; Manasse födde Amon; Amon födde Josia. 11Josia födde Jechonia och hans bröder, vid det Babyloniska fängelset. 12Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel; Salathiel födde Zorobabel. 13Zorobabel födde Abiud; Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor. 14Asor födde Zadok; Zadok födde Achim; Achim födde Eliud. 15Eliud födde Eleazar: Eleazar födde Mattham; Mattham födde Jacob. 16Jacob födde Joseph, Marie man, af hvilko är födder Jesus, som kallas Christus. 23Och Jesus begynte vara vid tretio år; och han vardt hållen för Josephs son, hvilken var Eli son; 24Hvilken var Matthats son; hvilken var Levi son; hvilken var Melchi son; hvilken var Janna son; hvilken var Josephs son; 25Hvilken var Mattathie son; hvilken var Amos son; hvilken var Naums son; hvilken var Esli son; hvilken var Nagge son; 26Hvilken var Maaths son; hvilken var Mattathie son; hvilken var Semei son; hvilken var Josephs son; hvilken var Juda son; 27Hvilken var Johanna son; hvilken var Rhesa son; hvilken var Zorobabels son; hvilken var Salathiels son; hvilken var Neri son; 28Hvilken var Melchi son; hvilken var Addi son; hvilken var Kosams son; hvilken var Elmodams son; hvilken var Ers son; 29Hvilken var Jose son; hvilken var Eliezers son; hvilken var Jorims son; hvilken var Matthats son; hvilken var Levi son; 30Hvilken var Simeons son; hvilken var Juda son; hvilken var Josephs son; hvilken var Jonans son; hvilken var Eliakims son; 31Hvilken var Melea son; hvilken var Mainans son; hvilken var Matthatha son; hvilken var Nathans son; hvilken var Davids son; 32Hvilken var Jesse son; hvilken var Obeds son; hvilken var Boas son; hvilken var Salmons son; hvilken var Naassons son; 33Hvilken var Aminadabs son; hvilken var Arams son; hvilken var Esroms son; hvilken var Phares son; hvilken var Juda son; 34Hvilken var Jacobs son; hvilken var Isaacs son; hvilken var Abrahams son; hvilken var Thara son; hvilken var Nachors son; 35Hvilken var Saruchs son; hvilken var Ragua son; hvilken var Phalegs son; hvilken var Ebers son; hvilken var Sala son; 36Hvilken var Cainans son; hvilken var Arphaxads son; hvilken var Sems son; hvilken var Noe son; hvilken var Lamechs son; 37Hvilken var Mathusala son; hvilken var Enochs son; hvilken var Jareds son; hvilken var Maleleels son; hvilken var Cainans son; 38Hvilken var Enos son; hvilken var Seths son; hvilken var Adams son; hvilken var Guds. 1I Begynnelsen var Ordet, och Ordet var när Gudi; och Gud var Ordet. 2Det samma var i begynnelsen när Gudi. 3Genom det äro all ting gjord; och thy förutan är intet gjordt, det gjordt är. 4I thy var lifvet; och lifvet var menniskornas ljus; 5Och ljuset lyser i mörkret; och mörkret hafver det icke begripit. 9Det var det sanna Ljuset, hvilket upplyser alla menniskor, som komma i verlden. 10I verldene var det, och igenom det är verlden gjord; och verlden kände det icke. 14Och Ordet vardt kött, och bodde ibland oss; och vi sågom hans härlighet, såsom enda Sonsens härlighet af Fadrenom, full med nåd och sanning.