این صفحه برای جاپ کردن ساخته شده است

جستجو

کلمه یا اصطلاح

برو به

ارجاعت کتاب مقدس

ترجمه ها

جستجوی پیشرفته

جستجو دار این مدولها:

Italian Riveduta Bibbia (1927)

کلام جستجو:


شکل جستجو
کل کلمات یا قسمتهای کلمات
امتلاح
چستچو پیشرفته

Ignore Case (UPPER/lower isn't strictly matched)

قسمتهای کتاب مقدس که میخواهید جستجو کنید

(most syntax works, e.g. mat-jn;rom;rev 1-5)