Module IdentifierVietLCCMNCT
Book NameLời Chúa Cho Mọi Người Chú Thích
Module TypeCommentary
Languagevi
Module Version1.0 (2009-02-14)
Minimum SWORD Version1.5.9
Download Size866.93 kb
Install Size1.19 MB
AboutLời Chúa Cho Mọi Người, Bản dịch do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện. Dẫn nhập và chú thích : Bernard Hurault, Louis Hurault. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2007.
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp