Module IdentifierVietLCCMN
Book NameLời Chúa Cho Mọi Người
Module TypeBible
Languagevi
Module Version1.0 (2009-02-14)
Minimum SWORD Version1.5.9
Download Size1.86 MB
Install Size2.08 MB
AboutLời Chúa Cho Mọi Người, Bản dịch do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện. Dẫn nhập và chú thích : Bernard Hurault, Louis Hurault. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2007.
Distribution LicenseCopyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp