[sword-devel] Bishop 1.3.0rc1 (Daily Devotionals)

Cyrille lafricain79 at gmail.com
Wed Jul 3 08:48:00 MST 2019Il 03/07/2019 15:31, Troy A. Griffitts ha scritto:
> Hi Fr. Cyrille,
> To what email did you send the Lithuanian locale? I do not recall
> receiving it.
Can't found it, or I forgot to send it)... I send it to you again ;)
I send you again the chinese. the most important is translated.
On small smartphone i have still the problem with word cut in the
analyse window.
>
> Troy
>
> On July 3, 2019 1:30:36 AM MST, Cyrille <lafricain79 at gmail.com> wrote:
>
>   Waouh! Thank you.
>   For locale I can't see the Lithuanian locale I send you.
>   I will probably translate in Lingala.
>
>   Il 03/07/2019 04:42, Troy A. Griffitts ha scritto:
>
>     So, with all the bug fixes we've done while trying to get iOS
>     to work reasonably well, it was time to release a parallel
>     Android release, but I figured we could add one new feature to
>     warrant a 1.3.x release. Coincidentally, I started working on
>     adding a "Daily Devotion" option this morning, as that new
>     feature, when Fr. Cyrille ask about Bishop and Daily
>     Devotionals. I have just uploaded both Android and iOS
>     releases for 1.3.0rc1. Translators, there are 3 new strings
>     for this feature.  If you can send me your translations, I
>     will add these for the final release.  The new strings are at
>     the bottom of the i18n-template.conf file:
>     https://git.crosswire.org/main/bishop/raw/master/i18n-template.conf
>     Android: http://crosswire.org/~scribe/bishop-1.3rc1.apk
>     bishop-1.3rc1.apk size: 6117986 md5:
>     b52401132573691ac088587d1a399d33 iOS:
>     https://testflight.apple.com/join/5IpRivsN (Apple still needs
>     to approve the latest release, so be sure to check the
>     revision 1.2.901 a.k.a. 1.3.0rc1)
>     ------------------------------------------------------------------------
>     sword-devel mailing list: sword-devel at crosswire.org
>     http://www.crosswire.org/mailman/listinfo/sword-devel
>     Instructions to unsubscribe/change your settings at above page 
>
>   ------------------------------------------------------------------------
>   sword-devel mailing list: sword-devel at crosswire.org
>   http://www.crosswire.org/mailman/listinfo/sword-devel
>   Instructions to unsubscribe/change your settings at above page
>
>
> -- 
> Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity. 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.crosswire.org/pipermail/sword-devel/attachments/20190703/b58b739b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
[Meta]
Name=lt
Description=Lithuanian (Unicode)
Encoding=UTF-8

[Text]
View=Išdėstymas 
Bibles=Biblijos
Language Assist=Kalbos pagalba
Commentary Assist=Komentarų pagalba
Verse Study=Eilutės analizė
Bookmarks=Skirtukai
Search=Paieška
BibleSync=BibleSync
Library=Biblioteka
Settings=Nustatymai
Toggle Footnotes=Rodyti/slėpti išnašas
About=Apie
Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.=Bishop - tai “CrossWire Bible Society“ biblijos studijų programa, kuri yra „The SWORD Project“ Biblijos studijų įrankių šeimos narė. 
May God bless you as you seek to know Him more.=Telaimina Jus Dievas Jūsų troškime geriau Jį pažinti.
Installed Modules=Įdiegti moduliai
Back=Grįžti
Word Study L1=Žodžių
Word Study L2=analyzė
Commentary=Komentarai
Witness Study L1=Rankraščių
Witness Study L2=analyzė
Variant Study L1=Versijų analizė
Modules=Moduliai
All Modules=Visi moduliai
Type=Rūšis
Installed=Įdiegti
Confirm=Patvirtinkite
Uninstall Module:=Pašalinti modulį:
Install Module:=Įdiegti modulį:
OK=Taip
Cancel=Atšaukti
Go=Eiti į
Add=Pridėti
Clear All=Išvalyti viską
Send=Siųsti
Font Size=Šrifto dydis
BibleSync User=BibleSync vartotojas
BibleSync Passphrase=BibleSync slapta frazė
Word Study Bible=Biblijos žodžių studijavimas
Language=Kalba
Variant Graph=Variantų grafikas
Alignment Table=Išdėstymo lentelė
Digital ECM=Skaitmeninis ECM
Please wait...=Prašome palaukti…
Manuscript=Rankraštis
Century=Amžius
Folio=Foliantas
Content=Turinys
Image=Paveikslėlis
This dataset is by no means exhaustive and is growing rapidly. Check back soon for more results.=Šis duomenų rinkinys jokiu būdu nėra baigtinis ir sparčiai keičiasi ir auga. Netrukus peržiūrėkite daugiau rezultatų. 
Courtesy of=Pagarbiai, maloniai leista
Installing Module:=Modulio diegimas:
Discovering Remote Repositories.=Nuotolinių saugyklų atradimas.
Refreshing Repository:=Atnaujinama saugykla:
Biblical Texts=Bibliniai tekstai
Lexicons / Dictionaries=Žodynai
Essays=Straipsniai
Commentaries=Komentarai
Generic Books=Bendrosios knygos
Daily Devotional=Dienos kalendorius
Questionable Material=Heterodoksinė (abejotina) medžiaga 
Glossaries=Specifinių terminų žodynas
New Unlock Key=Naujas atrakinimo raktas
Bishop has just received a new unlock code for a module which doesn't appear to be installed.=Bishop ką tik gavo naują atrakinimo kodą moduliui, kuris, atrodo, dar nėra įdiegtas.
Would you like to install this module?=Ar jūs norite įdiegti šį modulį?
Some Manuscript Witnesses for Verse:=Keli rankraščiai liudija apie Eilutę:
Fetching data from INTF.=Duomenų gavimas iš INTF.
Preparing image for image viewer...=Vaizdo peržiūros programos vaizdo paruošimas... 
Loading image into image viewer...=Įkeliama nuotrauka į vaizdų peržiūrą... 
previous chapter=ankstesnis skyrius
next chapter=kitas skyrius
SWORD engine version:=Sword variklio versija
App About Header=Apie CrossWire Biblijos asociaciją
App About L1=Bishop yra „CrossWire Bible Society“ Biblijos studijų programa, kuri yra „SWORD“ projekto Biblijos studijų įrankių šeimos dalis. 
App About L2=Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto svetainėje. 
App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center"><a href="http://crosswire.org">Biblijos asociacija CrossWire</a></div>
App About L4=Telaimina Jus Dievas Jūsų troškime geriau Jį pažinti.
InstallMgr Warning Header=**Dėmesio!**
InstallMgr Warning L1=Nors diegimo tvarkyklė suteikia patogų būdą įdiegti ir atnaujinti „SWORD“ komponentus, tačiau ji naudoja sisteminį metodą, leidžiantį pasiekti tam tikras svetaines, kurios suteikia prieigą paketų šnipams aptikti vartotojus.
InstallMgr Warning L2=JEI JŪS GYVENATE KRIKŠČIONIŠKĄ TIKĖJIMĄ PERSEKIOJAMOJE VALSTYBĖJE IR NENORITE RIZIKUOTI BŪTI ATPAŽINAMI, JŪS ** NETURĖTUMĖTE ** NAUDOTI NUOTOLINIŲ OPERATORIAUS ĮDIEGIMO ŠALTINIŲ. 
InstallMgr Warning L3=Kiti nuotoliniai šaltiniai, išskyrus „CrossWire“, gali turėti žemesnės kokybės modulius, modulius su heterodoksiniu turiniu arba netgi modulius, kurių turinys yra teisiškai nepagrįstas. Tačiau daugelyje šių saugyklų yra puikių ir labai naudingų išteklių. Šie ištekliai paprasčiausiai nėra „CrossWire“ palaikomi ar patikrinti, ir „CrossWire“ negali būti laikomas atsakingas už jų turinį. NAUDOTOJO RIZIKA (CAVEAT EMPTOR).
InstallMgr Warning L4=Jei tai suprantate ir norite aktyvuoti nuotolinio šaltinio funkcijas, spustelėkite toliau esantį mygtuką „Priimti“. 
InstallMgr Warning Accept=Priimti.
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=Modulis, kurį prašėte įdiegti, yra užrakintas ir reikalauja atrakinimo rakto, kurį galite gauti eidami toliau. 
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=Leidėjo nurodymai apie tai, kaip gauti atrakinimo raktą.
Unlock Key:=Atrakinimo raktas:
Unlock key for=Atrakinti raktu
Install=Įdiegti
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Jei dar neturite atrakinimo rakto, jūs vis tiek galite įdiegti šį modulį ir gauti raktą vėliau, naudodami šios programos ekrano nuorodą „Apie“. 

-------------- next part --------------
# Lithunian book locale file in UTF-8 encoding made by Linas Spraunius <mail at operis.org> and Viktorija Čirvinskaitė
# 2019-06-14

[Meta]
Name=lt
Description=Lithuanian
Encoding=UTF-8

[Text]
Genesis=Pradžios
Exodus=Išėjimo
Leviticus=Kunigų
Numbers=Skaičių
Deuteronomy=Pakartoto įstatymo
Joshua=Jozuės
Judges=Teisėjų
Ruth=Rūtos
I Samuel=I Samuelio
II Samuel=II Samuelio
I Kings=I Karalių
II Kings=II Karalių
I Chronicles=I Kronikų
II Chronicles=II Kronikų
Ezra=Ezdro
Nehemiah=Nehemijo
Esther=Esteros
Job=Jobo
Psalms=Psalmės
Proverbs=Patarlės
Ecclesiastes=Mokytojo
Song of Solomon=Giesmių Giesmė
Isaiah=Izaijo
Jeremiah=Jeremijo
Lamentations=Raudų
Ezekiel=Ezekielio
Daniel=Danieliaus
Hosea=Ozėjo
Joel=Joelio
Amos=Amoso
Obadiah=Abdijo
Jonah=Jonos
Micah=Michėjo
Nahum=Nahumo
Habakkuk=Habakuko
Zephaniah=Sofonijo
Haggai=Agėjo
Zechariah=Zacharijo
Malachi=Malachijo
Matthew=Mato
Mark=Morkaus
Luke=Luko
John=Jono
Acts=Apaštalų darbai
Romans=Romiečiams
I Corinthians=I Korintiečiams
II Corinthians=II Korintiečiams
Galatians=Galatams
Ephesians=Efeziečiams
Philippians=Filipiečiams
Colossians=Kolosiečiams
I Thessalonians=I Tesalonikiečiams
II Thessalonians=II Tesalonikiečiams
I Timothy=I Timotiejui
II Timothy=II Timotiejui
Titus=Titui
Philemon=Filemonui
Hebrews=Žydams
James=Jokūbo
I Peter=I Petro
II Peter=II Petro
I John=I Jono
II John=II Jono
III John=III Jono
Jude=Judo
Revelation of John=Apreiškimas Jonui

# Apocrypha/Deuterocanon* (22) 
# Tobit
Tobit=Tobito
# Judith
Judith=Juditos
# Esther (Greek)
Esther (Greek)=Esteros (graikiškoji)
# Additions to Esther
Additions to Esther=Esteros knygos priedai
# Wisdom
Wisdom=Išminties
# Sirach (Prologue)
Sirach (Prologue)=Siracido (įžanga)
# Sirach
Sirach=Siracido
# Baruch
Baruch=Barucho
# Epistle of Jeremiah
Epistle of Jeremiah=Jeremijo laiškas
# Daniel (Greek)
Daniel (Greek)=Danieliaus knyga(graikiškieji skyriai)
# Additions to Daniel
Additions to Daniel=Danieliaus knygos priedai
# Prayer of Azariah
Prayer of Azariah=Azarijaus malda
# Susanna
Susanna=Zuzanos
# Bel and the Dragon
Bel and the Dragon=Belis ir slibinas
# I Maccabees
I Maccabees=I Makabiejų knyga
# II Maccabees
II Maccabees=II Makabiejų knyga
# III Maccabees
III Maccabees=III-oji Makabiejų knyga
# IV Maccabees
IV Maccabees=IV-oji Makabiejų
# Prayer of Manasses
Prayer of Manasses=Manaso malda
# I Esdras
I Esdras=I Ezdro
# II Esdras
II Esdras=II Ezdro
# Additional Psalm
Additional Psalm=Papildoma psalmė

[Pref Abbrevs]

# Old Testament* (39)
# Genesis
Gen=Pr
# Exodus
Exod=Iš
# Leviticus
Lev=Kun
# Numbers
Num=Sk
# Deuteronomy
Deut=Įst
# Joshua
Josh=Joz
# Judges
Judg=Ts
# Ruth
Ruth=Rūt
# I Samuel
1Sam=1 Sam
# II Samuel
2Sam=2 Sam
# I Kings
1Kgs=1 Kar
# II Kings
2Kgs=2 Kar
# I Chronicles
1Chr=1 Krn
# II Chronicles
2Chr=2 Krn
# Ezra
Ezra=Ezd
# Nehemiah
Neh=Neh
# Esther
Esth=Est
# Job
Job=Job
# Psalms
Ps=Ps
# Proverbs
Prov=Pat
# Ecclesiastes
Eccl=Mok
# Song of Solomon
Song=Gg
# Isaiah
Isa=Iz
# Jeremiah
Jer=Jer
# Lamentations
Lam=Rd
# Ezekiel
Ezek=Ez
# Daniel
Dan=Dan
# Hosea
Hos=Oz
# Joel
Joel=Jl
# Amos
Amos=Am
# Obadiah
Obad=Abd
# Jonah
Jonah=Jon
# Micah
Mic=Mch
# Nahum
Nah=Nah
# Habakkuk
Hab=Hab
# Zephaniah
Zeph=Sof
# Haggai
Hag=Ag
# Zechariah
Zech=Zch
# Malachi
Mal=Mal

# New Testament* (27)
# Matthew
Matt=Mt
# Mark
Mark=Mk
# Luke
Luke=Lk
# John
John=Jn
# Acts
Acts=Apd
# Romans
Rom=Rom
# I Corinthians
1Cor=1 Kor
# II Corinthians
2Cor=2 Kor
# Galatians
Gal=Gal
# Ephesians
Eph=Ef
# Philippians
Phil=Fil
# Colossians
Col=Kol
# I Thessalonians
1Thess=1 Tes
# II Thessalonians
2Thess=2 Tes
# I Timothy
1Tim=1 Tim
# II Timothy
2Tim=2 Tim
# Titus
Titus=Tit
# Philemon
Phlm=Fil
# Hebrews
Heb=Hbr
# James
Jas=Jok
# I Peter
1Pet=1 Pt
# II Peter
2Pet=2 Pt
# I John
1John=1 Jn
# II John
2John=2 Jn
# III John
3John=3 Jn
# Jude
Jude=Jud
# Revelation of John
Rev=Apr

# Apocrypha/Deuterocanon* (22)
# Tobit
Tob=Tob
# Judith
Jdt=Jdt
# Esther (Greek)
EsthGr=Est(g)
# Additions to Esther
AddEsth=Est(priedai)
# Wisdom
Wis=Išm
# Sirach (Prologue)
SirP=Sir (Prologas)
# Sirach
Sir=Sir
# Baruch
Bar=Bar
# Epistle of Jeremiah
EpJer=Jer
# Daniel (Greek)
DanGr=Dan(g)
# Additions to Daniel
AddDan=Dan
# Prayer of Azariah
PrAzar=PrAzar
# Susanna
Sus=Zuz
# Bel and the Dragon
Bel=Bel
# I Maccabees
2Macc=1 Mak
# II Maccabees
2Macc=2 Mak
# III Maccabees
3Macc=3 Mak
# IV Maccabees
4Macc=4 Mak
# Prayer of Manasses
PrMan=Man
# I Esdra
1Esd=1 Esr
# II Esdras
2Esd=2 Esr
# Additional Psalm
AddPs=Papild.Ps
# Laodiceans
EpLao=Laod
# I Enoch
1En=1En
# Jubilees
Jub=Jub
# I Meqabyan
1Meq=1 Meq
# II Meqabyan
2Meq=2 Meq
# III Meqabyan
3Meq=3 Meq


[Book Abbrevs]

PR=Gen
PRAD=Gen
PRADŽIOS=Gen
IŠ=Exod
IŠĖJ=Exod
IŠĖJIMO=Exod
KN=Lev
KUN=Lev
KUNIGŲ=Lev
SK=Num
SKAIČ=Num
SKAIČIŲ=Num
PAK=Deut
PAKARTOTO=Deut
PAKARTOTO ĮSTATYMO=Deut
JOZ=Josh
JOZUĖS=Josh
TS=Judg
TEIS=Judg
TEISĖJŲ=Judg
RT=Ruth
RUT=Ruth
RUTOS=Ruth
1SAM=1Sam
1SAMUELIO=1Sam
1 SAM=1Sam
1 SAUELIO=1Sam
I SAM=1Sam
I SAMUELIO=1Sam
2 SAM=2Sam
2 SAUELIO=2Sam
II SAM=2Sam
II SAMUELIO=2Sam
1KAR=1Kgs
1 KAR=1Kgs
1KARAL=1Kgs
1 KARAL=1Kgs
1KARALIŲ=1Kgs
1 KARALIŲ=1Kgs
I KAR=1Kgs
I KARAL=1Kgs
I KARALIŲ=1Kgs
2KAR=2Kgs
2 KAR=2Kgs
2KARAL=2Kgs
2 KARAL=2Kgs
2KARALIŲ=2Kgs
2 KARALIŲ=2Kgs
II KAR=2Kgs
II KARAL=2Kgs
II KARALIŲ=2Kgs
1KRON=1Chr
1KRONIKŲ=1Chr
1 KRON=1Chr
1KRONIKŲ=1Chr
I KRON=1Chr
I KRONIKŲ=1Chr
2KRON=2Chr
2KRONIKŲ=2Chr
2 KRON=2Chr
2KRONIKŲ=2Chr
II KRON=2Chr
II KRONIKŲ=2Chr
EZ=Ezra
EZD=Ezra
EZDRO=Ezra
NEH=Neh
NEHEM=Neh
NEHEMIJO=Neh
ES=Esth
EST=Esth
ESTER=Esth
ESTEROS=Esth
JOB=Job
JOBO=Job
PS=Ps
PSALM=Ps
PSALMIŲ=Ps
PSALMĖS=Ps
PT=Prov
PAT=Prov
PATARL=Prov
PATARLIŲ=Prov
PATARLĖS=Prov
EK=Eccl
EKL=Eccl
EKLEZ=Eccl
EKLEZIASTO=Eccl
GG=Song
GIESM=Song
GIESMĖ=Song
GIESMIŲ GIESMĖ=Song
IZ=Isa
IZAIJO=Isa
JER=Jer
JEREM=Jer
JEREMIJO=Jer
RAUD=Lam
RAUDŲ=Lam
EZE=Ezek
EZECH=Ezek
EZECHIELIO=Ezek
EZEKIELIO=Ezek
DAN=Dan
DANIEL=Dan
DANIELIAUS=Dan
OZ=Hos
OZĖJO=Hos
JOEL=Joel
JOELIO=Joel
AM=Amos
AMOSO=Amos
ABD=Obad
ABDIJO=Obad
JONOS=Jonah
MICH=Mic
MICHĖJO=Mic
NAH=Nah
NAHUM=Nah
NAHUMO=Nah
HAB=Hab
HABAK=Hab
HABAKUK=Hab
HABAKUKO=Hab
SOF=Zeph
SOFON=Zeph
SOFONIJO=Zeph
AG=Hag
AGĖJO=Hag
ZACH=Zech
ZACHAR=Zech
ZACHARIJO=Zech
MAL=Mal
MALACH=Mal
MALACHIJO=Mal
MT=Matt
MAT=Matt
MATO=Matt
MK=Mark
MOR=Mark
MORK=Mark
MORKAUS=Mark
LK=Luke
LUK=Luke
LUKO=Luke
JN=John
JON=John
JONO=John
APD=Acts
APAŠT=Acts
APAŠTALŲ=Acts
APAŠTALŲ DARBAI=Acts
RM=Rom
ROM=Rom
ROMIEČ=Rom
ROMIEČIAMS=Rom
1KOR=1Cor
1KORINT=1Cor
1KORINTIEČIAMS=1Cor
1 KOR=1Cor
1 KORINT=1Cor
1 KORINTIEČIAMS=1Cor
I KOR=1Cor
I KORINT=1Cor
I KORINTIEČIAMS=1Cor
2KOR=2Cor
2KORINT=2Cor
2KORINTIEČIAMS=2Cor
2 KOR=2Cor
2 KORINT=2Cor
2 KORINTIEČIAMS=2Cor
II KOR=2Cor
II KORINT=2Cor
II KORINTIEČIAMS=2Cor
GL=Gal
GAL=Gal
GALAT=Gal
GALATAMS=Gal
EF=Eph
EFEZ=Eph
EFEZIEČ=Eph
EFEZIEČIAMS=Eph
FILIP=Phil
FILIPIEČ=Phil
FILIPIEČIAMS=Phil
KOL=Col
KOLOS=Col
KOLOSIEČ=Col
KOLOSIEČIAMS=Col
1TES=1Thess
1TESAL=1Thess
1TESALON=1Thess
1TESALONIK=1Thess
1TESALONIKIEČ=1Thess
1TESALONIKIEČIAMS=1Thess
1 TES=1Thess
1 TESAL=1Thess
1 TESALON=1Thess
1 TESALONIK=1Thess
1 TESALONIKIEČ=1Thess
1 TESALONIKIEČIAMS=1Thess
I TES=1Thess
I TESAL=1Thess
I TESALON=1Thess
I TESALONIK=1Thess
I TESALONIKIEČ=1Thess
I TESALONIKIEČIAMS=1Thess
2TES=2Thess
2TESAL=2Thess
2TESALON=2Thess
2TESALONIK=2Thess
2TESALONIKIEČ=2Thess
2TESALONIKIEČIAMS=2Thess
2 TES=2Thess
2 TESAL=2Thess
2 TESALON=2Thess
2 TESALONIK=2Thess
2 TESALONIKIEČ=2Thess
2 TESALONIKIEČIAMS=2Thess
II TES=2Thess
II TESAL=2Thess
II TESALON=2Thess
II TESALONIK=2Thess
II TESALONIKIEČ=2Thess
II TESALONIKIEČIAMS=2Thess
1TIM=1Tim
1TIMOT=1Tim
1TIMOTIEJ=1Tim
1TIMOTIEJUI=1Tim
1 TIM=1Tim
1 TIMOT=1Tim
1 TIMOTIEJ=1Tim
1 TIMOTIEJUI=1Tim
I TIM=1Tim
I TIMOT=1Tim
I TIMOTIEJ=1Tim
I TIMOTIEJUI=1Tim
2TIM=2Tim
2TIMOT=2Tim
2TIMOTIEJ=2Tim
2TIMOTIEJUI=2Tim
2 TIM=2Tim
2 TIMOT=2Tim
2 TIMOTIEJ=2Tim
2 TIMOTIEJUI=2Tim
II TIM=2Tim
II TIMOT=2Tim
II TIMOTIEJ=2Tim
II TIMOTIEJUI=2Tim
TIT=Titus
TITUI=Titus
FILEM=Phlm
FILEMON=Phlm
FILEMONUI=Phlm
ŽD=Heb
ŽYD=Heb
ŽYDAMS=Heb
JOK=Jas
JOKŪB=Jas
JOKŪBO=Jas
1PT=1Pet
1PET=1Pet
1PETR=1Pet
1PETRO=1Pet
1 PT=1Pet
1 PET=1Pet
1 PETR=1Pet
1 PETRO=1Pet
I PT=1Pet
I PET=1Pet
I PETR=1Pet
I PETRO=1Pet
2PT=2Pet
2PET=2Pet
2PETR=2Pet
2PETRO=2Pet
2 PT=2Pet
2 PET=2Pet
2 PETR=2Pet
2 PETRO=2Pet
II PT=2Pet
II PET=2Pet
II PETR=2Pet
II PETRO=2Pet
1JN=1John
1JON=1John
1JONO=1John
1 JN=1John
1 JON=1John
1 JONO=1John
I JN=1John
I JON=1John
I JONO=1John
2JN=2John
2JON=2John
2JONO=2John
2 JN=2John
2 JON=2John
2 JONO=2John
II JN=2John
II JON=2John
II JONO=2John
3JN=3John
3JON=3John
3JONO=3John
3 JN=3John
3 JON=3John
3 JONO=3John
III JN=3John
III JON=3John
III JONO=3John
JD=Jude
JUD=Jude
JUDO=Jude
APR=Rev
APREIŠK=Rev
APREIŠKIM=Rev
APREIŠKIMAS=Rev
APREIŠKIMAS JONUI=Rev

Tobito=Tob
Juditos=Jdt
#Esther (Greek)=Esther grec
#Additions to Esther=Additions à Esther
Iš=Wis
Išminties=Wis
#Sirach (Prologue)=Prologue du Siracide
Siracido=Sir
Barucho=Bar
#Epistle of Jeremiah=Lettre de Jérémie
#Daniel (Greek)=Daniel grec
#Additions to Daniel=Additions à Daniel
#Prayer of Azariah=Prière d’Azarias
#Susanna=Suzanne
#Bel and the Dragon=Bel et le dragon
I Makabiejų=1Macc
II Makabiejų=2Macc
#III-oji Makabiejų=3Macc
#IV-oji Makabiejų=4Macc
#Prayer of Manasses=Prière de Manassé
#I Ezdro=1Ezra
#II Ezdro=2Ezra
#Additional Psalm=Psaume 15

-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: zh_CN-utf8_ui.conf
URL: <http://www.crosswire.org/pipermail/sword-devel/attachments/20190703/b58b739b/attachment-0001.ksh>


More information about the sword-devel mailing list