[sword-devel] Bible book names in Latvian

Maris maris.pasts at gmail.com
Sun Jun 17 12:12:48 MST 2018


Hey all

I have translated Bible book names in to Latvian language - edited .conf file.
When I completely copy all info from other language the Bibletime works fine.
After change text to Latvian, Bibletime shows only book names from new testament.

For example Lithuanian "Genesis=Pradžios" if I change just this line to "Genesis=Pirmā Mozus"
The program stops working normally.
It showing only book names from new testament and there no chance to change book from menu.

I have attached conf file.

Thanks for any suggestions.

Maris

-------------- next part --------------
# Latvian book locale file in UTF-8 encoding made by Maris Susts <maris.pasts at gmail.com>
# 2018-06-10

[Meta]
Name=lv
Description=Latvian
Encoding=UTF-8

[Text]
Genesis=Pirmā Mozus
Exodus=Otrā Mozus
Leviticus=Trešā Mozus
Numbers=Ceturtā Mozus
Deuteronomy=Piektā Mozus
Joshua=Jozuas
Judges=Soģu
Ruth=Rutes
I Samuel=Pirmā Samuēla
II Samuel=Otrā Samuēla
I Kings=Pirmā Ķēniņu
II Kings=Otrā Ķēniņu
I Chronicles=Pirmā Laiku
II Chronicles=Otrā Laiku
Ezra=Ezras
Nehemiah=Nehemijas
Esther=Esteres
Job=Ījaba
Psalms=Psalmi
Proverbs=Salamana Pamācības
Ecclesiastes=Salamans Mācītājs
Song of Solomon=Salamana Augstā dziesma
Isaiah=Jesajas
Jeremiah=Jeremijas
Lamentations=Raudu Dziesma
Ezekiel=Ecēhiēla
Daniel=Daniela
Hosea=Hozejas
Joel=Joēla
Amos=Āmosa
Obadiah=Obadijas
Jonah=Jonas
Micah=Mihas
Nahum=Nahuma
Habakkuk=Habakuka
Zephaniah=Cefanjas
Haggai=Hagaja
Zechariah=Caharijas
Malachi=Maleahija
Matthew=Mateja evaņģēlijs
Mark=Marka evaņģēlijs
Luke=Lūkas evaņģēlijs
John=Jāņa evaņģēlijs
Acts=Apustuļu darbi
Romans=Romiešiem
I Corinthians=1.Korintiešiem
II Corinthians=2.Korintiešiem
Galatians=Galatiešiem
Ephesians=Efeziešiem
Philippians=Filipiešiem
Colossians=Kolosiešiem
I Thessalonians=1.Tesaloniķiešiem
II Thessalonians=2.Tesaloniķiešiem
I Timothy=1.Timotejam
II Timothy=2.Timotejam
Titus=Titam
Philemon=Filemonam
Hebrews=Ebrejiem
James=Jēkaba vēstule
I Peter=1.Pētera
II Peter=2.Pētera
I John=1.Jāņa
II John=2.Jāņa
III John=3.Jāņa
Jude=Jūdas
Revelation of John=Atklāsmes grāmata

[Book Abbrevs]

1MOZ=Gen
1MOZUS=Gen
2MOZ=Exod
2MOZUS=Exod
3MOZ=Lev
3MOZUS=Lev
4MOZ=Num
4MOZUS=Num
5MOZ=Deut
5MOZUS=Deut
JOZ=Josh
JOZUAS=Josh
SOĢ=Judg
RUT=Ruth
RUT=Ruth
RUTOS=Ruth
1SAM=1Sam
1SAMUĒLA=1Sam
1.SAM=1Sam
1.SAMUĒLA=1Sam
2SAM=2Sam
2SAMUĒLA=2Sam
2.SAM=2Sam
2.SAMUĒLA=2Sam
1Ķēn=1Kgs
1 Ķēn=1Kgs
1.Ķēn=1Kgs
1.Ķēniņu=1Kgs
2Ķēn=2Kgs
2 Ķēn=2Kgs
2.Ķēn=2Kgs
2.Ķēniņu=2Kgs
1L=1Chr
1 L=1Chr
1.L=1Chr
1.LAIKU=1Chr
1 LAIKU=1Chr
2L=2Chr
2 L=2Chr
2.L=2Chr
2.LAIKU=2Chr
2 LAIKU=2Chr
EZR=Ezra
EZRA=Ezra
EZRAS=Ezra
NEH=Neh
NEHEM=Neh
NEHEMIJAS=Neh
ES=Esth
EST=Esth
ESTERES=Esth
ĪJ=Job
ĪJABA=Job
PS=Ps
PSALMI=Ps
SAK=Prov
SAL PAM=Prov
SPAM=Prov
PAM=Prov
MĀC=Eccl
MĀCĪTĀJS=Eccl
DZ=Song
DZIESMA=Song
AUGSTĀ DZIESMA=Song
JES=Isa
JESAJAS=Isa
JER=Jer
JEREMIJA=Jer
JEREMIJAS=Jer
RDZ=Lam
RAUDU=Lam
ECH=Ezek
EZH=Ezek
ECEHIELS=Ezek
ECEHIĒLA=Ezek
DAN=Dan
DANIELS=Dan
DANIELA=Dan
HOZ=Hos
OZEJA=Hos
JL=Joel
JOELA=Joel
JOĒLA=Joel
AM=Amos
AMOSA=Amos
OB=Obad
OBADIJA=Obad
JON=Jonah
JONA=Jonah
MIH=Mic
MIHA=Mic
MIHAS=Mic
NAH=Nah
NAHUMA=Nah
HAB=Hab
HABAK=Hab
HABAKUK=Hab
HABAKUKA=Hab
CEF=Zeph
CEFANJA=Zeph
CEFANJAS=Zeph
HAG=Hag
HAGAJA=Hag
ZAH=Zech
ZAHARIJA=Zech
ZAHARIJAS=Zech
CAK=Zech
CAKARIJA=Zech
CAKARIJAS=Zech
MAL=Mal
MALAH=Mal
MALEAH=Mal
MT=Matt
MAT=Matt
MK=Mark
MAR=Mark
MARK=Mark
MARKS=Mark
LK=Luke
LŪK=Luke
LŪKA=Luke
JŅ=John
JĀŅA=John
APD=Acts
APUST=Acts
APUSTAĻU=Acts
APUSTAĻU DARBI=Acts
RM=Rom
ROM=Rom
ROMIEŠ=Rom
ROMIEŠIEM=Rom
1KOR=1Cor
1KORINT=1Cor
1KORINTIEŠIEM=1Cor
1 KOR=1Cor
1 KORINT=1Cor
1 KORINTIEŠIEMS=1Cor
I KOR=1Cor
I KORINT=1Cor
I KORINTIEŠIEMS=1Cor
2KOR=2Cor
2KORINT=2Cor
2KORINTIEŠIAMS=2Cor
2 KOR=2Cor
2 KORINT=2Cor
2 KORINTIEŠIEMS=2Cor
II KOR=2Cor
II KORINT=2Cor
II KORINTIEŠIAMS=2Cor
GL=Gal
GAL=Gal
GALAT=Gal
GALATIEŠIEM=Gal
EF=Eph
EFEZ=Eph
EFEZIEŠ=Eph
EFEZIEŠIEM=Eph
FLP=Phil
FILIP=Phil
FILIPIEŠ=Phil
FILIPIEŠIEM=Phil
KOL=Col
KOLOS=Col
KOLOSIEŠ=Col
KOLOSIEŠIEM=Col
1TES=1Thess
1TESAL=1Thess
1TESALON=1Thess
1TESALONIĶ=1Thess
1TESALONIĶIEŠ=1Thess
1TESALONIĶIEŠIEM=1Thess
1 TES=1Thess
1 TESAL=1Thess
1 TESALON=1Thess
1 TESALONIĶ=1Thess
1 TESALONIĶIEŠ=1Thess
1 TESALONIĶIEŠIEM=1Thess
I TES=1Thess
I TESAL=1Thess
I TESALON=1Thess
I TESALONIĶ=1Thess
I TESALONIĶIEŠ=1Thess
I TESALONIKIEŠIEM=1Thess
1TES=2Thess
1TESAL=2Thess
1TESALON=2Thess
1TESALONIĶ=2Thess
1TESALONIĶIEŠ=2Thess
1TESALONIĶIEŠIEM=2Thess
2 TES=2Thess
2 TESAL=2Thess
2 TESALON=2Thess
2 TESALONIĶ=2Thess
2 TESALONIĶIEŠ=2Thess
2 TESALONIĶIEŠIEM=2Thess
II TES=2Thess
II TESAL=2Thess
II TESALON=2Thess
II TESALONIĶ=2Thess
II TESALONIĶIEŠ=2Thess
II TESALONIKIEŠIEM=2Thess
1TIM=1Tim
1TIMOT=1Tim
1TIMOTEJ=1Tim
1TIMOTEJAM=1Tim
1 TIM=1Tim
1 TIMOT=1Tim
1 TIMOTEJ=1Tim
1 TIMOTEJAM=1Tim
I TIM=1Tim
I TIMOT=1Tim
I TIMOTEJ=1Tim
I TIMOTEJAM=1Tim
2TIM=2Tim
2TIMOT=2Tim
2TIMOTEJ=2Tim
2TIMOTEJAM=2Tim
2 TIM=2Tim
2 TIMOT=2Tim
2 TIMOTEJ=2Tim
2 TIMOTEJAM=2Tim
II TIM=2Tim
II TIMOT=2Tim
II TIMOTEJ=2Tim
II TIMOTEJAM=2Tim
TIT=Titus
TITAM=Titus
FLM=Phlm
FILEM=Phlm
FILEMONAM=Phlm
EBR=Heb
EBREJIEM=Heb
JK=Jas
JĒK=Jas
JĒKABA=Jas
1PT=1Pet
1PĒT=1Pet
1PTR=1Pet
1PĒTERA=1Pet
1 PT=1Pet
1 PĒT=1Pet
1 PTR=1Pet
1 PĒTERA=1Pet
I PT=1Pet
I PĒT=1Pet
I PTR=1Pet
I PĒTERA=1Pet
2PT=2Pet
2PĒT=2Pet
2PTR=2Pet
2PĒTERA=2Pet
2 PT=2Pet
2 PĒT=2Pet
2 PTR=2Pet
2 PĒTERA=2Pet
II PT=2Pet
II PĒT=2Pet
II PTR=2Pet
II PĒTERA=2Pet
1JŅ=1John
1JĀŅ=1John
1JĀŅA=1John
1 JŅ=1John
1 JĀŅ=1John
1 JĀŅA=1John
I JŅ=1John
I JĀŅ=1John
I JĀŅA=1John
2JŅ=2John
2JĀŅ=2John
2JĀŅA=2John
2 JŅ=2John
2 JĀŅ=2John
2 JĀŅA=2John
II JŅ=2John
II JĀŅ=2John
II JĀŅA=2John
3JŅ=3John
3JĀŅ=3John
3JĀŅA=3John
3 JŅ=3John
3 JĀŅ=3John
3 JĀŅA=3John
III JŅ=3John
III JĀŅ=3John
III JĀŅA=3John
JD=Jude
JŪD=Jude
JŪDAS=Jude
ATKL=Rev
ATKLĀSMES=Rev
JĀŅA ATKLĀSMES=Rev


More information about the sword-devel mailing list