[sword-devel] New translation for latvian

Cyrille lafricain79 at gmail.com
Sun Oct 23 12:21:28 MST 2016


Hi,
In the attach file, new translation for Latvian conf file.

-------------- next part --------------
# Letvian book locale file in UTF-8 encoding made by Br Vidas and Br Janis
# 2016-09-14

[Meta]
Name=lv
Description=Letvian
Encoding=UTF-8

[Text]
Genesis=Radīšanas grāmata
Exodus=Izceļošanas grāmata
Leviticus=Levītu grāmata
Numbers=Skaitļu grāmata
Deuteronomy=Atkārtotā likuma grāmata
Joshua=Jozus grāmata
Judges=Tiesnešu grāmata
Ruth=Rutas grāmata
I Samuel=Samuēla pirmā grāmata
II Samuel=Samuēla otrā grāmata
I Kings=Ķēniņu pirmā grāmata
II Kings=Ķēniņu otrā grāmata
I Chronicles=Hroniku pirmā grāmata
II Chronicles=Hroniku otrā grāmata
Ezra=Ezras grāmata
Nehemiah=Nehemija grāmata
Tobit=Tobija grāmata
Judith=Judītes grāmata
Esther=Esteres grāmata
I Maccabees=Makabiešu pirmā grāmata
II Maccabees=Makabiešu ptrā grāmata
Job=Ījaba grāmata
Psalms=Psalmi
Proverbs=Sakāmvārdu grāmata
Ecclesiastes=Mācību teicēja grāmata
Song of Solomon=Dziesmu dziesma
Wisdom=Gudrības grāmata
Sirach=Sīraha dēla grāmata
Isaiah=Isaja grāmata
Jeremiah=Jeremija grāmata
Baruch=Baruha grāmata
Lamentations=Raudu dziesmas
Ezekiel=Ezehiēla grāmata
Daniel=Daniēla grāmata
Hosea=Oseja grāmata
Joel=Joēla grāmata
Amos=Amosa grāmata
Obadiah=Abdija grāmata
Jonah=Jonasa grāmata
Micah=Mihas grāmata
Nahum=Nahuma grāmata
Habakkuk=Habakuka grāmata
Zephaniah=Sofonija grāmata
Haggai=Ageja grāmata
Zechariah=Zaharija grāmata
Malachi=Malahija grāmata
Matthew=Mateja evanģēlijs
Mark=Marka evanģēlijs
Luke=Lūkasa evanģēlijs
John=Jāņa evanģēlijs
Acts= Apustuļu darbi
Romans=Vēstule romiešiem
I Corinthians=Pirmā vēstule Korintiešiem
II Corinthians=Otrā vēstule Korintiešiem 
Galatians=Vēstule galatiešiem
Ephesians=Vēstuleefeziešiem
Philippians=Vēstule filipiešiem
Colossians=Vēstule kolosiešiem
I Thessalonians=Pirmā vēstule tesalonīkiešiem
II Thessalonians=Otrā vēstule tesalonīkiešiem
I Timothy=Pirmā vēstule Timotejam
II Timothy=Otrā vēstule Timotejam
Titus=Vēstule Titam
Philemon=Vēstule Filemonam
Hebrews=Vēstule ebrejiem
James=Jēkaba vēstule
I Peter=Pētera pirmā vēstule
II Peter=Pētera otrā vēstule 
I John=Jāņa pirmā vēstule
II John=Jāņa otrā vēstule 
III John=Jāņa trešā vēstule
Jude=Jūdas vēstule
Revelation of John=Atklāsmes grāmata

[Book Abbrevs]

Radīšanas grāmata=Gen
Izceļošanas grāmata=Exod
Levītu grāmata=Lev
Skaitļu grāmata=Num
Atkārtotā likuma grāmata=Deut
Jozus grāmata=Josh
Tiesnešu grāmata=Judg
Rutas grāmata=Ruth
Samuēla pirmā grāmata=1Sam
Samuēla otrā grāmata=2Sam
Ķēniņu pirmā grāmata=1Ķgs
Ķēniņu otrā grāmata=2Ķgs
Hroniku pirmā grāmata=1Chr
Hroniku otrā grāmata=2Chr
Ezras grāmata=Ezra
Nehemija grāmata=Neh
Tobija grāmata=Tob
Judītes grāmata=Judt
Esteres grāmata=Esth
Makabiešu pirmā grāmata=1Ma
Makabiešu ptrā grāmata=2Ma
Ījaba grāmata=Job
Psalmi=Ps
Sakāmvārdu grāmata=Prov
Mācību teicēja grāmata=Eccl
Dziesmu dziesma=Song
Gudrības grāmata=Wis
Sīraha dēla grāmata=Si
Isaja grāmata=Isa
Jeremija grāmata=Jer
Baruha grāmata=Bar
Raudu dziesmas=Lam
Ezehiēla grāmata=Ezek
Daniēla grāmata=Dan
Oseja grāmata=Hos
Joēla grāmata=Joel
Amosa grāmata=Amos
Abdija grāmata=Obad
Jonasa grāmata=Jonah
Mihas grāmata=Mic
Nahuma grāmata=Nah
Habakuka grāmata=Hab
Sofonija grāmata=Zeph
Ageja grāmata=Hag
Zaharija grāmata=Zech
Malahija grāmata=Mal
Mateja evanģēlijs=Matt
Marka evanģēlijs=Mark
Lūkasa evanģēlijs=Luke
Jāņa evanģēlijs=John
Apustuļu darbi=Acts
Vēstule romiešiem=Rom
Pirmā vēstule Korintiešiem=1Cor
Otrā vēstule Korintiešiem=2Cor
Vēstule galatiešiem=Gal
Vēstule efeziešiem=Eph
Vēstule filipiešiem=Phil
Vēstule kolosiešiem=Col
Pirmā vēstule tesalonīkiešiem=1Thess
Otrā vēstule tesalonīkiešiem=2Thess
Pirmā vēstule Timotejam=1Tim
Otrā vēstule Timotejam=2Tim
Vēstule Titam=Titus
Vēstule Filemonam=Phlm
Vēstule ebrejiem=Heb
Jēkaba vēstule=Jas
Pētera pirmā vēstule=1Pet
Pētera otrā vēstule=2Pet
Jāņa pirmā vēstule=1Johņ
Jāņa otrā vēstule=2Johņ
Jāņa trešā vēstule=3Johņ
Jūdas vēstule=Jude
Atklāsmes grāmata=Rev

[Book Abbrevs]

Rad=Gen
Radīšanas=Gen
Izc=Exod
Izceļošanas=Exod
Lev=Lev
Levītu=Lev
SK=Num
Skaitļu=Num
At=Deut
Atkārtotā=Deut
Atkārtotā likuma=Deut
Joz=Josh
Jozus=Josh
Ties=Judg
Tiesnešu=Judg
RUT=Ruth
RUTAS=Ruth
1SAM=1Sam
1Samuēla=1Sam
1 SAM=1Sam
1 Samuēla=1Sam
I SAM=1Sam
I Samuēla=1Sam
2 SAM=2Sam
2 Samuēla=2Sam
II SAM=2Sam
II Samuēla=2Sam
1Ķēn=1Kgs
1 Ķēn=1Kgs
1Ķēniņu=1Kgs
1 KARALIŲ=1Kgs
I Ķēn=1Kgs
I Ķēniņu=1Kgs
2Ķēn=2Kgs
2 Ķēn=2Kgs
2Ķēniņu=2Kgs
2 Ķēniņu=2Kgs
II Ķēn=2Kgs
II Ķēniņu=2Kgs
1Hr=1Chr
1Hroniku=1Chr
1 Hr=1Chr
1Hroniku=1Chr
I Hr=1Chr
I Hroniku=1Chr
2Hr=2Chr
2Hroniku=2Chr
2 Hr=2Chr
2Hroniku=2Chr
II Hr=2Chr
II Hroniku=2Chr
I Mak=1Ma
I Makabiešu=1Ma
II Mak=2Ma
II Makabiešu=2Ma
EZR=Ezra
EZRAS=Ezra
NEH=Neh
Nehemija=Neh
TOB=Tob
TOBIJA=Tob
JUDT=Judt
EST=Esth
ESTERES=Esth
JUDITH=Jdt
ESTHER=Esth
1 Mak=1Ma
2 Mak=2Ma
JOB=Job
JOBO=Job
PS=Ps
SAK=Prov
Māc=Eccl
DZ=Song
Gudr=Wis
Sīr=Si
IS=Isa
JER=Jer
JEREM=Jer
Jeremija=Jer
Bar=Ba
Baruha=Ba
Rdz=Lam
EZ=Ezek
DAN=Dan
Daniēla=Dan
Os=Hos
Oseja=Hos
JL=Joel
Joēla=Joel
AM=Amos
ABD=Obad
Jon=Jonah
MIH=Mic
NAH=Nah
HAB=Hab
SOF=Zeph
AG=Hag
ZAH=Zech
MAL=Mal
MT=Matt
MK=Mark
LK=Luke
JN=John
JON=John
APD=Acts
Apustuļu=Acts
RM=Rom
1KOR=1Cor
1 KOR=1Cor
I KOR=1Cor
2KOR=2Cor
2 KOR=2Cor
II KOR=2Cor
GAL=Gal
EF=Eph
Flp=Phil
KOL=Col
1TES=1Thess
1 TES=1Thess
I TES=1Thess
2TES=2Thess
2 TES=2Thess
II TES=2Thess
1TIM=1Tim
1 TIM=1Tim
I TIM=1Tim
2TIM=2Tim
2 TIM=2Tim
II TIM=2Tim
TIT=Titus
FLM=Phlm
EBR=Heb
JK=Jas
1Pēt=1Pet
1 Pēt=1Pet
I Pēt=1Pet
2Pēt2Pet
2 Pēt=2Pet
II Pēt=2Pet
1Jņ=1John
1 Jņ=1John
I Jņ=1John
2Jņ=2John
2 Jņ=2John
II Jņ=2John
3Jņ=3John
3 Jņ=3John
III Jņ=3John
JD=Jude
Jūd=Jude
Jūdas=Jude
Atkl=Rev
Atklāsmes=Rev


More information about the sword-devel mailing list